آموزش برنامه نویسی زبان های مختلف

آموزش برنامه نویسی HTML – قسمت ۵

banner
آموزش برنامه نویسی HTML – قسمت ۵
امتیاز دهی!

در آموزش قبل با با تگ های عنوان و سرفصل و پاراگراف و همچنین طریقه تنظیم جهت نوشتار آشنا شدیم. در این آموزش قصد داریم طریقه کار کردن با تگ فونت و انواع رنگ و اندازه متن را توضیح داده و به کار ببریم .
در HTML تگی به نام Font وجود دارد که به تنهایی هیچ کاربردی ندارد بلکه با عناصر آن معنا پیدا میکند، فرم کلی تگ به شکل <font> و </font> است.
۱
<font>این متن من است</font>
  این متن من است
همانطور که مشاهده میکنید تگ فونت به تنهایی هیچ تغییری را بر روی متن اعمال نمیکند بنابراین به سراغ عناصر می رویم :
درون تگ فونت عنصر Size قرار می گیرد که به وسیله آن میتوانیم اندازه متن را مشخص کرده و متن را به اندازه دلخواه در آوریم، مانند :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
<font size=“+4”>این متن من است</font>
<font size=“+3”>این متن من است</font>
<font size=“+2”>این متن من است</font>
<font size=“+1”>این متن من است</font>
<font size=“-1”>این متن من است</font>

این متن من است

این متن من است

این متن من است

این متن من است

این روش یک روش متفاوت با تگ H1 تا H6 می باشد که امروزه ۹۹ % افراد برای تعیین اندازه از کدهای CSS استفاده میکنند که در آموزش های بعد به آن موضوع می پردازیم.
و اما رنگ …
جهت تعیین رنگ متن درون تگ فونت از عنصر Color به همان معنای کلمه رنگ استفاده میکنیم .
که به سه روش رنگ ها در HTML و همچنین در CSS تعیین می گردند:
  • استفاده از نام رنگ مانند Black , Red که در کل از ۱۴۷ نام رنگ تعریف شده در CSS و Html استفاده می شود.
  • استفاده از کد ترکیبی (عدد دهدهی) در این روش از کد رنگ به صورت (rgb(r,g,b است که r و g و b به ترتیب شدت رنگ های قرمز ، سبز و آبی را نشان می دهند و که هر کدام مقادیری بین ۰ تا ۲۵۵ را می توانند بپذیرند و هر چه عدد انتخاب شده بیشتر باشد شدت آن رنگ در ترکیب قرمز سبز آبی رنگ بیشتر است .
  • استفاده از کد ترکیبی (عدد مبنای ۱۶) در این روش که بدلیل کوتاه و ساده بودن کد رنگ بیشترین استفاده رو داره رنگ به صورت rrggbb# نشان داده می شود و تنها تفاوت آن با روش قبل استفاده از اعداد مبنای ۱۶ (HexaDecimal) به جای اعداد دهدهی است . که rr و gg و bb به ترتیب مقدار عددی شدت رنگ های قرمز ، سبز و آبی رو نشون میده و مقادیر هگزادسیمال بین ۰۰ تا FF که معادل همون ۰ تا ۲۵۵ دهدهی هست رو میتونه بگیره .
قاعدتاً استفاده از روش اول باعث ایجاد محدودیت ۱۴۷ رنگی و است و همچنین به خاطر سپردن ۱۴۷ نام رنگ کار سختی است، استفاده از روش دوم سخت است ولی روش سوم بهترین روش قابل استفاده است زیرا شما به راحتی میتوانید کد رنگ را از طریق نرم افزار های مختلف و Color picker ها بدست بیاورید.
جدول زیر نشان دهنده نام رنگ ها و کد هگزادسیمال و همچنین کد آر-جی-بی رنگ ها می باشد.
Colorname HEX RGB
AliceBlue F0F8FF ۲۴۰,۲۴۸,۲۵۵
AntiqueWhite FAEBD7 ۲۵۰,۲۳۵,۲۱۵
Aqua ۰۰FFFF ۰,۲۵۵,۲۵۵
Aquamarine ۷FFFD4 ۱۲۷,۲۵۵,۲۱۲
Azure F0FFFF ۲۴۰,۲۵۵,۲۵۵
Beige F5F5DC ۲۴۵,۲۴۵,۲۲۰
Bisque FFE4C4 ۲۵۵,۲۲۸,۱۹۶
Black ۰۰۰۰۰۰ ۰,۰,۰
BlanchedAlmond FFEBCD ۲۵۵,۲۳۵,۲۰۵
Blue ۰۰۰۰FF ۰,۰,۲۵۵
BlueViolet ۸A2BE2 ۱۳۸,۴۳,۲۲۶
Brown A52A2A ۱۶۵,۴۲,۴۲
BurlyWood DEB887 ۲۲۲,۱۸۴,۱۳۵
CadetBlue ۵F9EA0 ۹۵,۱۵۸,۱۶۰
Chartreuse ۷FFF00 ۱۲۷,۲۵۵,۰
Chocolate D2691E ۲۱۰,۱۰۵,۳۰
Coral FF7F50 ۲۵۵,۱۲۷,۸۰
CornflowerBlue ۶۴۹۵ED ۱۰۰,۱۴۹,۲۳۷
Cornsilk FFF8DC ۲۵۵,۲۴۸,۲۲۰
Crimson DC143C ۲۲۰,۲۰,۶۰
Cyan ۰۰FFFF ۰,۲۵۵,۲۵۵
DarkBlue ۰۰۰۰۸B ۰,۰,۱۳۹
DarkCyan ۰۰۸B8B ۰,۱۳۹,۱۳۹
DarkGoldenRod B8860B ۱۸۴,۱۳۴,۱۱
DarkGray A9A9A9 ۱۶۹,۱۶۹,۱۶۹
DarkGreen ۰۰۶۴۰۰ ۰,۱۰۰,۰
DarkKhaki BDB76B ۱۸۹,۱۸۳,۱۰۷
DarkMagenta ۸B008B ۱۳۹,۰,۱۳۹
DarkOliveGreen ۵۵۶B2F ۸۵,۱۰۷,۴۷
DarkOrange FF8C00 ۲۵۵,۱۴۰,۰
DarkOrchid ۹۹۳۲CC ۱۵۳,۵۰,۲۰۴
DarkRed ۸B0000 ۱۳۹,۰,۰
DarkSalmon E9967A ۲۳۳,۱۵۰,۱۲۲
DarkSeaGreen ۸FBC8F ۱۴۳,۱۸۸,۱۴۳
DarkSlateBlue ۴۸۳D8B ۷۲,۶۱,۱۳۹
DarkSlateGray ۲F4F4F ۴۷,۷۹,۷۹
DarkTurquoise ۰۰CED1 ۰,۲۰۶,۲۰۹
DarkViolet ۹۴۰۰D3 ۱۴۸,۰,۲۱۱
DeepPink FF1493 ۲۵۵,۲۰,۱۴۷
DeepSkyBlue ۰۰BFFF ۰,۱۹۱,۲۵۵
DimGray ۶۹۶۹۶۹ ۱۰۵,۱۰۵,۱۰۵
DodgerBlue ۱E90FF ۳۰,۱۴۴,۲۵۵
FireBrick B22222 ۱۷۸,۳۴,۳۴
FloralWhite FFFAF0 ۲۵۵,۲۵۰,۲۴۰
ForestGreen ۲۲۸B22 ۳۴,۱۳۹,۳۴
Fuchsia FF00FF ۲۵۵,۰,۲۵۵
Gainsboro DCDCDC ۲۲۰,۲۲۰,۲۲۰
GhostWhite F8F8FF ۲۴۸,۲۴۸,۲۵۵
Gold FFD700 ۲۵۵,۲۱۵,۰
GoldenRod DAA520 ۲۱۸,۱۶۵,۳۲
Gray ۸۰۸۰۸۰ ۱۲۸,۱۲۸,۱۲۸
Green ۰۰۸۰۰۰ ۰,۱۲۸,۰
GreenYellow ADFF2F ۱۷۳,۲۵۵,۴۷
HoneyDew F0FFF0 ۲۴۰,۲۵۵,۲۴۰
HotPink FF69B4 ۲۵۵,۱۰۵,۱۸۰
IndianRed CD5C5C ۲۰۵,۹۲,۹۲
Indigo ۴B0082 ۷۵,۰,۱۳۰
Ivory FFFFF0 ۲۵۵,۲۵۵,۲۴۰
Khaki F0E68C ۲۴۰,۲۳۰,۱۴۰
Lavender E6E6FA ۲۳۰,۲۳۰,۲۵۰
LavenderBlush FFF0F5 ۲۵۵,۲۴۰,۲۴۵
LawnGreen ۷CFC00 ۱۲۴,۲۵۲,۰
LemonChiffon FFFACD ۲۵۵,۲۵۰,۲۰۵
LightBlue ADD8E6 ۱۷۳,۲۱۶,۲۳۰
LightCoral F08080 ۲۴۰,۱۲۸,۱۲۸
LightCyan E0FFFF ۲۲۴,۲۵۵,۲۵۵
LightGoldenRodYellow FAFAD2 ۲۵۰,۲۵۰,۲۱۰
LightGray D3D3D3 ۲۱۱,۲۱۱,۲۱۱
LightGreen ۹۰EE90 ۱۴۴,۲۳۸,۱۴۴
LightPink FFB6C1 ۲۵۵,۱۸۲,۱۹۳
LightSalmon FFA07A ۲۵۵,۱۶۰,۱۲۲
LightSeaGreen ۲۰B2AA ۳۲,۱۷۸,۱۷۰
LightSkyBlue ۸۷CEFA ۱۳۵,۲۰۶,۲۵۰
LightSlateGray ۷۷۸۸۹۹ ۱۱۹,۱۳۶,۱۵۳
LightSteelBlue B0C4DE ۱۷۶,۱۹۶,۲۲۲
LightYellow FFFFE0 ۲۵۵,۲۵۵,۲۲۴
Lime ۰۰FF00 ۰,۲۵۵,۰
LimeGreen ۳۲CD32 ۵۰,۲۰۵,۵۰
Linen FAF0E6 ۲۵۰,۲۴۰,۲۳۰
Magenta FF00FF ۲۵۵,۰,۲۵۵
Maroon ۸۰۰۰۰۰ ۱۲۸,۰,۰
MediumAquaMarine ۶۶CDAA ۱۰۲,۲۰۵,۱۷۰
MediumBlue ۰۰۰۰CD ۰,۰,۲۰۵
MediumOrchid BA55D3 ۱۸۶,۸۵,۲۱۱
MediumPurple ۹۳۷۰DB ۱۴۷,۱۱۲,۲۱۹
MediumSeaGreen ۳CB371 ۶۰,۱۷۹,۱۱۳
MediumSlateBlue ۷B68EE ۱۲۳,۱۰۴,۲۳۸
MediumSpringGreen ۰۰FA9A ۰,۲۵۰,۱۵۴
MediumTurquoise ۴۸D1CC ۷۲,۲۰۹,۲۰۴
MediumVioletRed C71585 ۱۹۹,۲۱,۱۳۳
MidnightBlue ۱۹۱۹۷۰ ۲۵,۲۵,۱۱۲
MintCream F5FFFA ۲۴۵,۲۵۵,۲۵۰
MistyRose FFE4E1 ۲۵۵,۲۲۸,۲۲۵
Moccasin FFE4B5 ۲۵۵,۲۲۸,۱۸۱
NavajoWhite FFDEAD ۲۵۵,۲۲۲,۱۷۳
Navy ۰۰۰۰۸۰ ۰,۰,۱۲۸
OldLace FDF5E6 ۲۵۳,۲۴۵,۲۳۰
Olive ۸۰۸۰۰۰ ۱۲۸,۱۲۸,۰
OliveDrab ۶B8E23 ۱۰۷,۱۴۲,۳۵
Orange FFA500 ۲۵۵,۱۶۵,۰
OrangeRed FF4500 ۲۵۵,۶۹,۰
Orchid DA70D6 ۲۱۸,۱۱۲,۲۱۴
PaleGoldenRod EEE8AA ۲۳۸,۲۳۲,۱۷۰
PaleGreen ۹۸FB98 ۱۵۲,۲۵۱,۱۵۲
PaleTurquoise AFEEEE ۱۷۵,۲۳۸,۲۳۸
PaleVioletRed DB7093 ۲۱۹,۱۱۲,۱۴۷
PapayaWhip FFEFD5 ۲۵۵,۲۳۹,۲۱۳
PeachPuff FFDAB9 ۲۵۵,۲۱۸,۱۸۵
Peru CD853F ۲۰۵,۱۳۳,۶۳
Pink FFC0CB ۲۵۵,۱۹۲,۲۰۳
Plum DDA0DD ۲۲۱,۱۶۰,۲۲۱
PowderBlue B0E0E6 ۱۷۶,۲۲۴,۲۳۰
Purple ۸۰۰۰۸۰ ۱۲۸,۰,۱۲۸
RebeccaPurple ۶۶۳۳۹۹ ۱۰۲,۵۱,۱۵۳
Red FF0000 ۲۵۵,۰,۰
RosyBrown BC8F8F ۱۸۸,۱۴۳,۱۴۳
RoyalBlue ۴۱۶۹E1 ۶۵,۱۰۵,۲۲۵
SaddleBrown ۸B4513 ۱۳۹,۶۹,۱۹
Salmon FA8072 ۲۵۰,۱۲۸,۱۱۴
SandyBrown F4A460 ۲۴۴,۱۶۴,۹۶
SeaGreen ۲E8B57 ۴۶,۱۳۹,۸۷
SeaShell FFF5EE ۲۵۵,۲۴۵,۲۳۸
Sienna A0522D ۱۶۰,۸۲,۴۵
Silver C0C0C0 ۱۹۲,۱۹۲,۱۹۲
SkyBlue ۸۷CEEB ۱۳۵,۲۰۶,۲۳۵
SlateBlue ۶A5ACD ۱۰۶,۹۰,۲۰۵
SlateGray ۷۰۸۰۹۰ ۱۱۲,۱۲۸,۱۴۴
Snow FFFAFA ۲۵۵,۲۵۰,۲۵۰
SpringGreen ۰۰FF7F ۰,۲۵۵,۱۲۷
SteelBlue ۴۶۸۲B4 ۷۰,۱۳۰,۱۸۰
Tan D2B48C ۲۱۰,۱۸۰,۱۴۰
Teal ۰۰۸۰۸۰ ۰,۱۲۸,۱۲۸
Thistle D8BFD8 ۲۱۶,۱۹۱,۲۱۶
Tomato FF6347 ۲۵۵,۹۹,۷۱
Turquoise ۴۰E0D0 ۶۴,۲۲۴,۲۰۸
Violet EE82EE ۲۳۸,۱۳۰,۲۳۸
Wheat F5DEB3 ۲۴۵,۲۲۲,۱۷۹
White FFFFFF ۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵
WhiteSmoke F5F5F5 ۲۴۵,۲۴۵,۲۴۵
Yellow FFFF00 ۲۵۵,۲۵۵,۰
YellowGreen ۹ACD32 ۱۵۴,۲۰۵,۵۰
حتما بخونید!  آشنایی با برنامه نویسی به زبان HTML
توجه » شما میتوانید از عناصر مختلف در یک تگ فونت به طور همزمان استفاده نمایید.
نمونه هایی از روش استفاده از کد رنگ را ببینیم :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
<font size=“+2” color=“YellowGreen”>این متن من است</font>
<br>
<font size=“+2” color=“#9ACD32”>این متن من است</font>
<br>
<font size=“+2” color=“SteelBlue”>این متن من است</font>
<br>
<font size=“+2” color=“4682B4”>این متن من است</font>
<br>
<font size=“+2” color=“Red”>این متن من است</font>
<br>
<font size=“+2” color=“FF0000”>این متن من است</font>
 این متن من است
این متن من است
این متن من است
این متن من است
این متن من است
این متن من است
خب ما به طور کلی در این آموزش کار کردن با تگ فونت و انواع رنگ و اندازه متن آشنا شدیم ، در آموزش بعد به توضیح و روش استفاده از کاراکتر های خاصی که با کیبورد قابل نوشتن نیستیم میپردازیم.
 
موفق باشید.
آموزش برنامه نویسی HTML – قسمت ۵
امتیاز دهی!


http://code-amooz.ir

سلام، حسین اسعدی هستم طراح و برنامه نویس وب، 3 سالی هست با وردپرس اشنا هستم و این آشنایی کماکان داره بیشتر میشه! امیدوارم در کدآموز بتونم مطالب و مقالات مفیدی براتون قرار بدم! اگر سوالی دارید میتونید به تلگرامم پیام بدید @hossin_asaadi ????

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *